Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
společnosti (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen
„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou
osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové
adrese , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při
využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese (dále jen „webová
stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na
případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese
odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy
kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.

1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného
prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.
Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve
webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít
kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny
zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem
na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu,
a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní
smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na
dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná
do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní
platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní
ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího.

1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží
upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,
opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video
nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a
od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu
provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)
pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí
být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v
původním obalu.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních
podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží,
zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či
částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči
kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé
škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl.

1. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno
jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat
poplatek za uskladnění ve výši 300 Kč (slovy: třista korun českých) a dále je
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit
přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném
vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem
dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a
náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky
nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací
podmínky prodávajícího.

1. Odpovědnost za vady, Záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za
vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanovením §

1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící
webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny
autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost,
která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či
neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové
rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat
mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít
negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu
je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků
prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby
vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití
webové stránky v rozporu s jejich určením.

1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro
účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací
a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve
svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní
obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní
údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím
osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen
o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje,
že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu
k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu
prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.
9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána
oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno
oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu
osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu
kupujícího.

1. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní
smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou
poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické
pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou
okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných
elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování
osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky
adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě
osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů
od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k
uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát
o uložení nedozvěděl.

1. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

Radims

Harmony for Life, s.r.o

Politických obětí 118

Frýdek-Místek

73801

IČ: 04977360

Č.Ú: 4223715319 / 0800

ve Staříč 13/05/17